Direcció d’execució de llana de roca projectada

Descripció de l’execució:
Direcció de projecció de llana de roca a un habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Ubicació:
Carrer La Pobla, La Granadella

Encàrrec realitzat:
-Direcció d’execució d’obra
-Control i qualitat dels materials

Informació:

El client buscava protegir contra el foc, tèrmic i acústicament la zona del garatge amb l’habitatge i aquesta és la millor solució que vaig proposar.

La llana de roca projectada. És un morter compost per partícules de llanes minerals de roca basàltica, aglomerants hidràulics inorgànics i additius antipols. Està exent d’amiant i d’altres productes nocius. Aplicat, presenta un aspecte rugos. No és tòxic ni patògen. Les aplicacions més habituals són l’aïllament tèrmic entre vivendes i locals no calefactats (garatges, locals comercials, magatzems, etc…) o d’aïllament en façanes ventilades. Aplicat amb sistemes de projecció s’aconsegueix un acabat contínuo i uniforme, ja sigui per la part inferior dels forjats o sobre elements delimitadors verticals. També proporciona un gran aïllament acústic. Els morters s’apliquen amb sistema per via seca amb equips de maquinària pneumàtica que realitzen la dosificació adequada i bomben el producte a través d’una mànega de gran diàmetre fins a la pistola de projecció, que allà fa la barreja amb l’aigua i l’impulsió li dóna l’aire.

Un cop projectat, té un aspecte de color gris clar i tacte rugós tou. El resultat de l´aplicació és una protecció òptima com aïllant tèrmic i acústic fet amb un material lleuger, amb una bona adherència sobre la superfície d´aplicació, i una bona capacitat per aguantar els canvis climàtics. Té bona flexibilitat i adherència que li permet adaptar-se a gairebé tots els suports sense fissures ni desprendimients.   En funció del coeficient de transmissió tèrmica exigit (U en W/m2k) i el gruix del material existent de formigó o obra, faig un estudi per fer el càlcul del gruix necessari per complir amb les exigències corresponent.                                        

Any i estat:
Gener del 2019, construit.

 

Aplicador:
Ecogreenhome