Execució d’un projecte de transformació a explotació de gallines ponedores camperes

Descripció del projecte:
Execució d’un projecte tècnic de transformació a explotació de gallines ponedores camperes

Ubicació:
Bellaguarda, Terme Municipal

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut i aprovació
-Coordinació de l’obra
-Amidaments i pressupost

Any i estat:
Març del 2017, construït

Constructor i Col·laboradors:
Enginyers tècnics: Enric Serés i Ignasi Monell
Construccions Mateu Vidal