Habitatge unifamiliar entre mitgeres

Descripció del projecte:
Projecte bàsic d’execució per la construcció d’un habitatge unifamiliar

Ubicació:
Carrer Borges Blanques, Puigvert de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Aixecament de plànols del projecte
-Director d’execució d’obra i control i qualitat dels materials
-Coordinador d’execució d’obra i de seguretat i salut
-Amidaments i pressupost                                                                                                                                                                 

Any i estat: Inici març del 2019, en construcció.

Constructors i col·laboradors:
-Arquitecta: Marta Buira Ferré
-Constructor: Josep Mª Carbonell i Estructuras Rodríguez SL