Prediagnosi d’humitats i la seva execució

Descripció del projecte:
Prediagnosi d’humitats i la seva execució

Ubicació:
Bellaguarda, carrer Major

Encàrrec realitzat:
-Estudi i diagnosi d’humitats
-Disseny d’interiors
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i Pressupost

Any i estat:
Desembre 2016, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal