Projecte bàsic i d’execució per reforma i addició d’una planta sobre edifici existent.

Descripció del projecte:
Projecte bàsic d’execució per reforma i addició d’una planta sobre edifici existent.

Ubicació:
Lleida, carrer Palauet

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut
-Director d’execució d’obra
-Coordinador d’execució d’obra i de seguretat i salut
-Aixecament de plànols
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i pressupost

Any i estat: Agost del 2016, construït.

Constructors i col·laboradors:
-Arquitecte: Ferran Florensa Mayoral
-Constructor: Construccions Mateu Vidal