Projecte parcial de càlcul d’estructures

Descripció del projecte:
Projecte parcial de càlcul d’estructures

Ubicació:
La Granadella

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut i aprovació
-Projecte tècnic d’estructura
-Direcció d’execució i coordinació de l’obra
-Amidaments i pressupost

Any i estat:
Juliol del 2017, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal