Projecte tècnic per la substitució de la coberta i forjats existents

Descripció del projecte:
Projecte tècnic per la substitució de la coberta i forjats existents

Ubicació:
Sarroca de Lleida, Carrer Arrabal

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut
-Aixecament de plànols i disseny d’interiors
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i pressupost

Any i estat:
Març del 2015, construït

Constructor i Col·laboradors:
-Construccions Mateu Vidal
-Xavier i Mercè materials de construcció
-Prefabricats Pujol SA
-Distriplac Comercial Urgell