Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Descripció del projecte:
Rehabilitació interior d’un habitatge unifamiliar

Ubicació:
Carrer Llardecans, Sarroca de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Redacció del projecte de redistribució interior
-Càlculs estructurals per estintolaments
-Direcció executiva de l’obra
-Coordinació de seguretat i salut
-Control i qualitat dels materials

Any i estat:
Febrer del 2019, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal