Remodelació de les piscines municipals de Bellaguarda

Descripció del projecte:
Remodelació de les piscines municipals de Bellaguarda

Ubicació:
Bellaguarda (Lleida), carretera de Fraga-Reus

Client: Ajuntament de Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut
-Ajudant del cap d’obra
-Plec de condicions, amidaments i pressupost

Any i estat: Juny del 2015, construït.

Constructor I col·laboradors:
-Construccions Mateu Vidal
-Construcciones deportivas Condal SA
-Xavier i Mercè Materials de Construcció
-Pujol Elements SA