Urbanització Carrer

Descripció del projecte:
Urbanització Carrer des de Carrer La Torre

Ubicació:
Bellaguarda, carrer radera Ajuntament

Client:
Ajuntament de Bellaguarda

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de SS i aprovació
-Coordinació d’obra
-Amidaments i pressupost
-Marcatge cotes de carrer

Any i estat:
Març del 2017, construït.

Constructor i Col·laboradors:
Arquitecte: Joan Sedo Solé
Construccions Mateu Vidal