Execució de paviment Carrers

Descripció del projecte:
Execució de paviments per carrers

Ubicació:
Sarroca de Lleida, carrer afores i carrer esglèsia

Client:
Ajuntament de Sarroca de Lleida

Encàrrec realitzat:
-Redacció del pla de seguretat i salut
-Ajudant del cap d’obra
-Amidaments i pressupost
-Marcatge de cotes terreny

Any i estat:
Octubre del 2016, construït.

Constructor:
Construccions Mateu Vidal