Serveis

TREBALLS D’EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ

 • Direcció d’obra i coordinació en l’execució
 • Direcció d’obres menors i documentació tècnica
 • Gestió integral d’obra
 • Control de qualitat dels materials
 • Parcel·lacions urbanístiques, reparcel·lacions i divisions horitzontals

TREBALLS DE SEGURETAT

 • Redacció d’estudis de seguretat i salut
 • Redaccions i aprovacions de Plans de Seguretat i Salut
 • Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte i en l’execució d’obra

PROJECTES

 • Redacció de projectes d’edificació
 • Projectes de reforma i rehabilitació
 • Projectes d’enderrocs
 • Projectes d’activitats
 • Projectes d’instal·lacions de grues i bastides
 • Projectes de magatzems sense ús específic
 • Projecte parcial de càlcul de fonamentacions, murs i estructures
 • Projectes de parcel·lacions i divisions horitzontals d’immobles
 • Disseny i decoració

ALTRES

 • Aixecaments planimètrics
 • Amidaments i pressupostos d’obra
 • Memòries valorades
 • Estudis econòmics en l’edificació
 • Treballs de prediagnosi dels immobles
 • Tramitació de llicència d’obres
 • Tramitació d’alta de l’ibi
 • Estudis i certificats d’eficiència energètica
 • Certificats i cèdul·les d’habitabilitat
 • Inspecció tècnica d’edificis (ITE)
 • Tràmits i subvencions